universities intro

.
Universiteiten behoren tot de oudste instituten ter wereld. Tegelijkertijd vormen ze de drijvende kracht achter de kenniseconomieën van de 21e eeuw. Een tijdperk vol uitdagingen voor het universitaire domein. Onder invloed van digitalisering en globalisering verandert de wijze van leren, onderzoeken, (samen)werken en financieren. Er is een wereldwijd kennisnetwerk van onderwijs- en onderzoeksinstellingen ontstaan die elkaar beconcurreren om talent en middelen. Ook dichter bij huis vinden grote verschuivingen plaats, waaronder de invoering van een nieuw leenstelsel.
 
Vanuit dit perspectief wordt het voor een universiteit steeds belangrijker om inspirerend en aantrekkelijk te blijven voor studenten en wetenschappers. Het vermogen om talent aan te trekken en te behouden hangt van diverse factoren af, maar de rol van huisvesting kan daarin niet onderschat worden. Een bloeiende en kosteneffectieve universiteits-campus levert immers een belangrijke en onderscheidende bijdrage aan de waardepropositie van de universiteit.

Universities – Campus ontwikkeling

Image_test

Campusontwikkeling

Iedere universiteit is historisch verankerd met haar locatie en bijbehorende gebouwen en terreinen: de campus. De ligging, verblijfskwaliteit en uitstraling van de campus hebben directe invloed op onderwijs en onderzoek. Daarnaast geldt dat iedere euro voor huisvesting niet kan worden besteed aan het primaire proces. De 21e eeuw vraagt om een groot adaptief vermogen van universiteiten, met een directe weerslag op de vastgoedportefeuille. Royal HaskoningDHV kan u helpen bij het ontwikkelen en implementeren van een effectieve en haalbare visie op uw campusontwikkeling.

De Efficiënte Campus

Het is verleidelijk om ‘bakstenen’ als bijzaak te zien, maar een slimme sturing op prestaties, risico’s en kosten is van grote waarde. Waarde die direct ten goede kan komen aan het kernproces. Zo is een besparing van 10 % op huisvestingskosten al snel te realiseren. Daarnaast valt er veel te winnen bij de noodzakelijke investeringen in onderhoud, renovatie, herinrichting of nieuwbouw. Royal HaskoningDHV hanteert een unieke en bewezen stakeholdersaanpak die in combinatie met onze ISO 55000 certificering
grote winst oplevert in geld, tijd en kwaliteit.

Universities – Flexibele campus

De Flexibele Campus

Toenemende internationale concurrentie, digitalisering van het onderwijs en afschaffing van de basisbeurs vormen een stevige oproep tot avontuur. Wat betekent dit voor de huidige en toekomstige huisvestingsbehoeften? Bij Royal HaskoningDHV hebben we veel ervaring met het flexibiliseren van vastgoed. Bij herinrichting en nieuwbouw is het mogelijk om ruimtebenutting vele malen efficiënter in te richten. Denk aan multifunctioneel-, volumevariabel en/of transformationeel ruimtegebruik. Meer flexibiliteit baant de weg naar een ‘vloeibare’, toekomstvaste campus.

 

De Groene Campus

Met de huidige technologie zijn we in staat om circulaire, energieproducerende gebouwen te ontwikkelen. Een combinatie van bouwkundig en technisch vernuft dat veel verder gaat dan het beperken van de milieubelasting. De groene campus bestaat nog niet, maar is technisch haalbaar! Een inspirerende horizon, ook als uw vastgoedportefeuille veel oudbouw bevat. Een stapsgewijze verduurzaming kan al budgetneutraal worden ingezet. Royal HaskoningDHV heeft BREEAM in Nederland geïntroduceerd, een methodiek die duurzame ambities richting en ruimte geeft.

 

 

Royal HaskoningDHV kan vanuit diverse rollen en disciplines een betekenisvolle bijdrage leveren aan het behoud en doorontwikkeling van uw campus tot een toekomstbestendige leer- en onderzoeksomgeving.

 

right_kol_full

Universities – VU en TUe

Lublin

Vrije Universiteit bouwt aan
flexibel en duurzaam nieuw
universiteitsgebouw

Veel doen en bereiken in zo min mogelijk tijd; dit is de wens van de eigentijdse student. Het vraagt om flexibiliteit van een universiteit. De Vrije Universiteit in Amsterdam wil studenten de mogelijkheid bieden te leren, te onderzoeken en te ontmoeten in één nieuw universiteitsgebouw. Als installatieadviseur helpt Royal HaskoningDHV de VU haar ambitie van een flexibel en duurzaam nieuw universiteitsgebouw te verwezenlijken.

 

Door gebruik te maken van flexibele ruimtes kan een kantoor worden omgetoverd tot een theater of labruimte en vice versa. Zo kan de VU anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Naast deze flexibiliteit, draagt het ontwerp ook bij aan het behalen van de duurzaamheidsambitie van de VU; voldoen aan de criteria voor Breeam Excellent. Dankzij haar oriëntatie op de zon, heeft het gebouw een minimale energiebehoefte. En met een ondergrondse parkeergarage voor auto’s, fietsen en elektrische oplaadpunten is er meer ruimte voor groen op de campus.

CAMPUS TU/e KRIJGT
NIEUWE IMPULS

Campus 2020 is het nieuwe masterplan voor de huisvesting van de TU/e. Met nieuwbouw en grootschalige renovaties wil de universiteit haar bestaande campus een nieuwe impuls geven. Eén van de vier grote nieuwbouwprojecten is Flux; de gezamenlijke huisvesting voor de faculteiten Electrical Engineering en Technische Natuurkunde. Op deze manier kunnen de faculteiten nauwer samenwerken en ruimtes als laboratoria optimaal benutten. Royal HaskoningDHV is als huisvestingsadviseur en projectmanager betrokken bij de realisatie van Flux.

 

Het gebouw wordt een platform voor duurzaamheid, dat mogelijkheden biedt voor toekomstige inpassing van duurzaamheidsmaatregelen en dient als testomgeving voor onderzoek op dit gebied. Royal HaskoningDHV houdt rekening met de duurzaamheidsambitie van de universiteit in de verschillende fases van het voortraject; bij de verfijning van de specificaties van de laboratoria, het opstellen van het Integraal Programma van Eisen en het opstellen van het integraal Engineer & Build-contract. Het eindresultaat is een moderne, inspirerende studeer- en werkomgeving passend bij de ambities van de universiteit.

Universities – Radboud

Sturing op
locatie voor
Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit in Nijmegen is een universiteit die zich wil blijven ontwikkelen op het gebied van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. De campus moet zich hier met haar gebouwen en terreinen op aanpassen.

 

En dat doet de Radboud Universiteit samen met Royal HaskoningDHV. Onze projectmanagers zijn dagelijks op locatie aanwezig om nieuwbouw- en renovatieprojecten, interne verbouwingen en herinrichtingen te begeleiden.

 

Universities – Case studies

Lublin

Duurzaam onderwijsgebouw
voor Haagse Hogeschool

Versterking van de samenwerking met andere technische opleidingen en het bedrijfsleven was voor De Haagse Hogeschool de reden om bewust te kiezen voor een nieuw gebouw op de campus van de Delftse TU. De Haagse Hogeschool stelde vanaf het begin zeer hoge eisen aan duurzaamheid.

 

Royal HaskoningDHV hielp als architect van het gebouw bij het realiseren van deze duurzaamheidsdoelen en zette deskundigen in op het gebied van duurzame installaties en constructies. Dit resulteerde in het meest duurzame onderwijsgebouw van Nederland, met een energiegebruik dat 67% onder de wettelijke norm ligt.

 

Het gebouw is niet alleen duurzaam, maar sluit ook aan bij de identiteit van de hogeschool; alle mogelijkheden voor hoogwaardig technisch onderwijs in een omgeving waarin de gebruikers zich thuis voelen.

Installatieadvies voor flexibel en duurzaam Rhijnspoorgebouw

De Amstelcampus is de open stadscampus van de Hogeschool van Amsterdam. Een unieke plek waar studenten, docenten en de stad elkaar ontmoeten. Het Rhijnspoorgebouw wordt als laatste van de acht gebouwen die samen de Amstelcampus vormen gerealiseerd.

 

Het domein Techniek gaat gebruik maken van het Rhijnspoorgebouw. Naast werkplaatsen en laboratoria krijgen de gebruikers een grote hoeveelheid vrije werkplekken met verschillende karakters tot hun beschikking. Als installatieadviseur draagt Royal HaskoningDHV bij aan het ontwerp van het Rhijnspoorgebouw, dat bijzonder flexibel en duurzaam is.

 

Het gebouw kan zich gemakkelijk aanpassen aan de wensen van de gebruikers, of – in de loop van de tijd – aan nieuwe functies. De duurzaamheidsambitie was hoog: BREEAM Nieuwbouw – Excellent, en is behaald.


Lublin

Beeldbepalende binnenstadsbibliotheek Universiteit Utrecht

Het voormalige stadspaleis van koning Lodewijk Napoleon is samen met aangrenzende rijksmonumentale panden omgebouwd tot een nieuwe bibliotheek voor de faculteiten Geesteswetenschappen en Recht, Economie, Bestuur & Organisatie. De opdracht hiervoor was duidelijk: zorg dat ruim tien kilometer boeken en de rest van het complexe programma in de oude panden passen, maar geef de bibliotheek óók een herkenbaar gezicht in de Utrechtse binnenstad. Samen met architect Pascal Grosfeld is Royal HaskoningDHV hierin geslaagd. In het ontwerpteam was Royal HaskoningDHV verantwoordelijk voor de ontwerpcoördinatie, bouwtechniek en
het constructieadvies.

 

Met de nieuwe binnenstadsbibliotheek is een natuurlijke ontmoetingsplek voor onderwijs en onderzoek, voor medewerker en student en voor universiteit en stad ontstaan. Toegankelijk, transparant, uitnodigend, representatief en rustgevend zijn kenmerken van de identiteit en de beleving van het complex.

Geen verrassingen
voor TU Delft

 

Om haar internationale positie te behouden, is het voor de TU Delft van belang te beschikken over uitstekende en duurzame faciliteiten. De universiteit investeert dan ook continu in de kwaliteit van haar gebouwen en faciliteiten op de campus. Royal HaskoningDHV adviseert de TU Delft in verschillende projecten, variërend van bouwkundig tot installatietechnisch advies; altijd met het oog op duurzaamheid.

 

In het Meerjarenonderhoudsplan ligt vast welke onderhoudswerkzaamheden de komende jaren gaan plaatsvinden en wat hiervoor de te verwachten kosten zijn.

 

Voor de TU Delft werkt dit plan kostenbesparend en waarde verhogend voor haar vastgoed. Dit geldt ook voor de ‘quick scans’ die Royal HaskoningDHV voor de TU Delft uitvoert. Hiermee is een snelle beoordeling van gebouwen mogelijk, evenals de bepaling van benodigde investeringen.

Universities – UvA case

Toekomstvaste
stadscampus
Universiteit van
Amsterdam

Met zowel nieuwbouw, verbouw als herbestemming van gebouwen wil de Universiteit van Amsterdam haar open stads-campus, het Roeterseiland, helemaal geschikt maken voor het onderwijs en onderzoek van de toekomst. Een nieuwe stedenbouwkundige visie is hiervoor in 2005 opgesteld. Een belangrijk onderdeel van de plannen is de renovatie van de prominente gebouwen A en B/C.

 

Royal HaskoningDHV verzorgt het bouwprojectmanagement vanaf de structuur-studiefase tot aan de oplevering. Voor de Europese aanbesteding heeft Royal Haskoning- DHV een innovatieve aanbestedingsstrategie op basis van de ‘Snede-methode’ opgesteld en deze procedure begeleid. Dankzij de snedemethodiek, waarbij selectie plaatsvindt op basis van afprijzing van slechts één representatief deel – een snede – van het project, was een korte selectieprocedure mogelijk en bleven de kosten voor de gegadigden beperkt.

 

Ook de geadviseerde Transparantie Inkoop Procedure met één hoofdaannemer en gezamenlijke onderaannemersselectie biedt de universiteit voordelen; één verantwoordelijke op de bouwplaats, maar ook opdrachtgeversinvloed op essentiële onderaannemers.

Universities – back

Royal HaskoningDHV kan vanuit diverse rollen en disciplines een betekenisvolle bijdrage leveren aan het behoud en doorontwikkeling van uw campus tot een toekomstbestendige leer- en onderzoeksomgeving.

ROYAL HASKONINGDHV
Bert Debie
bert.debie@rhdhv.com
+31 88 348 47 19

Sebastiaan van der Haar
sebastiaan.van.der.haar@rhdhv.com
+31 88 348 54 26

 

Download de brochure (pdf)