Healthcare – Intro

.
De transformatie van het ziekenhuislandschap is in volle gang. Een avontuurlijke reis met als bestemming een langdurig betaalbaar, toegankelijk en hoogwaardig zorgaanbod. Door de transitie van aanbodgestuurde zorg naar gereguleerde marktwerking wordt het ziekenhuis steeds meer een ‘normale’ onderneming. Met alle bijbehorende exploitatierisico’s. Voor zorgbestuurders is het een toenemende balans-act tussen kosten en gezondheidsopbrengsten. In deze dynamiek vormt de prijs-prestatieverhouding van uw vastgoed een belangrijk strategisch instrument.

 

Regie over de toekomst

Gebouwen en technische voorzieningen faciliteren uw primaire proces. De ziekenhuisomgeving is mede bepalend voor het goed functioneren van artsen, specialisten, verpleegkundigen en overige medewerkers. Ook het welzijn van uw patiënten en bezoekers is afhankelijk van gezonde fysiologische en psychologische omgevingsfactoren. De grote veranderingen in de zorgmarkt stellen steeds nieuwe eisen aan uw vastgoed. Zowel in locatie, functionaliteit als rendabiliteit. Dit brengt frequente bouwkundige en technische aanpassingen van uw vastgoed met zich mee. En daarmee de noodzaak tot een actieve en afgewogen vastgoedstrategie.

Healthcare – Verantwoorde interventies

Image_test

Verantwoorde interventies

Met alle complexe functies is een ziekenhuis een zeer specifieke vorm van vastgoed. Het zijn gebouwen vol technisch vernuft die een multidisciplinaire aanpak vereisen. Iedere vernieuwing of aanpassing vraagt om de juiste afweging tussen zorgopbrengst, rendabiliteit en risico’s. Met andere woorden: leidt het tot betere zorg en is de investering rendabel? En wordt de aanpassing zo verricht dat de continuïteit en patiëntveiligheid niet in gevaar komen? De kunst is om de goede aanpassingen te doen en deze goed uit te laten voeren. Dit vraagt om een diepgaande kennis en ervaring van vastgoed en techniek op alle niveaus.

Healing Environment

Een goede zorgomgeving stimuleert een snel herstel bij patiënten en biedt optimale werkcondities voor uw ziekenhuispersoneel. Dit leidt tot grotere gezondheidsopbrengsten, minder ziekteverzuim en daarmee een versterkte concurrentiepositie. Zowel nieuwbouw als functioneel of technisch verouderd vastgoed biedt een uitgelezen mogelijkheid om uw zorgomgeving te optimaliseren tot een ‘healing environment’. Door te investeren in betere gebouwprestaties en dito verblijfskwaliteit genereert u extra opbrengsten die direct ten goede komen aan uw primaire proces.

 

 

 

Healthcare – Waarde creatie

Maatschappelijke
waardecreatie

Een ziekenhuis vervult van nature een maatschappelijke functie. Die functie kan worden versterkt door meer verantwoordelijkheid te nemen voor natuur, mens en milieu. Door uw huisvesting te verduurzamen, kunt u deze ambitie gaandeweg concretiseren en tegelijkertijd profiteren van een verbeterde exploitatie en uitstraling. Er zijn tal van technische oplossingen om duurzamer om te gaan met energie, water, verlichting en klimatisering. Oplossingen die u bovendien kunt koppelen aan het verbeteren van uw zorgomgeving. Zo kunt u maatschappelijk verantwoord ondernemerschap verbinden met een gezondere bedrijfsvoering.

 

Technology Partner

Een proactieve sturing op uw ziekenhuisvastgoed vergroot uw concurrentievermogen in een turbulente zorgmarkt. Royal HaskoningDHV kan u op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau helpen bij het optimaliseren van uw huisvesting, zowel in kostenbesparing als gezondheidsopbrengst. We beschikken over een brede expertise, nationale én internationale ervaring en een hoogwaardig instrumentarium.

 

Als onafhankelijk ‘technology partner’ bieden we u snelle inzichten in kosten, opbrengsten en haalbaarheid van interventies, gekoppeld aan innovatieve proces management-methodieken. Van een effectieve stakeholdersaanpak (Virtual Design & Construct) tot een integrale beheeraanpak (waardegestuurd vastgoedbeheer). Dit alles levert u veel winst op in tijd, kostenbesparingen, zorgprestaties en -opbrengsten.

 

 

Royal HaskoningDHV kan u als ervaren technology partner helpen de prijs-prestatieverhouding van uw ziekenhuisvastgoed te optimaliseren en daarmee uw concurrentiepositie op de zorgmarkt te versterken.

 

 

right_kol_full

Healthcare – St Jansdal en Gelre

St Jansdal

Ziekenhuis St Jansdal wil het beste ziekenhuis blijven

Voor het Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk staat kwaliteit en optimale dienstverlening hoog in het vaandel. Het ziekenhuis is in 2014 niet voor niets uitgeroepen tot het beste ziekenhuis van Nederland. Naast up-to-date medische zorg, vindt het St. Jansdal het belangrijk dat haar vastgoed zich ontwikkelt en voldoet aan de nieuwste eisen van patiënten en zorgverleners. Enkele afdelingen moesten daarom worden gemoderniseerd.

 

Royal HaskoningDHV is betrokken bij het ontwerp van het nieuwe operatiecomplex, de nieuwe sterilisatieafdeling en aanpassingen op de afdeling radiologie. Dit varieert van installaties, bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, tot advies over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), juridisch advies en risicomanagement. Royal HaskoningDHV analyseerde bijvoorbeeld de prestaties van alle installaties in de kliniek en helpt het ziekenhuis bij het definiëren van haar MVO-beleid. Voor het St Jansdal geldt: niet alleen de beste zijn, maar ook de beste blijven.

Gelre Ziekenhuis

Een flexibel nieuw gebouw voor het Gelre ziekenhuis

Flexibiliteit en vernieuwing; twee vurige wensen van het Gelre ziekenhuis in Zutphen. Royal HaskoningDHV bereidde het ziekenhuis voor op de aanbesteding en ontwierp het nieuwe ziekenhuis in samenwerking met Wiegerinck Architecten. In een multidisciplinaire ontwerpstudio is het ziekenhuis actief betrokken bij dit ontwerpproces. Op deze manier werden constructieve eisen, installatietechnische oplossingen en de wensen van de gebruikers verenigd in één hypermodern gebouw.

 

Het ziekenhuis is opgebouwd uit twee herkenbare delen: een zogenaamde ‘hotfloor’ met alle medisch-technische functies én een flexibele eenheid met alle verblijfruimten, zoals kantoren, verpleegafdelingen en poliklinieken. Door deze flexibiliteit kunnen ruimtes makkelijk wisselen in functie en bij behoefte aan meer ruimte is uitbouw eenvoudig te realiseren. Het Gelre ademt zo letterlijk mee met de markt.

 
 
 

Healthcare – Fransicus Ziekenhuis

Soepel bouwtraject
voor Franciscus
ziekenhuis

Het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal onderging in de afgelopen jaren een ingrijpend ver- en nieuwbouwtraject. Het complex is niet alleen uitgebreid met nieuwe gebouwen, ook verschillende bestaande afdelingen zijn volledig gerenoveerd. Zelfs de hoofd-infrastructuur van de installaties is geheel aangepast.

 

De patiënt heeft hier echter nauwelijks hinder van gehad. Goede vervangende huisvesting en een perfect gefaseerde uitvoering zorgden voor een veilige en gezonde omgeving tijdens de bouw. Royal HaskoningDHV was als projectmanager en strategisch adviseur verantwoordelijk voor de integrale aansturing van de voorbereiding en de realisatie, het installatieadvies, constructief ontwerp, de directievoering en het bouwtoezicht.

 

BIM: sneller, beter, slimmer

De toepassing van Building Information Management (BIM) maakte een soepel bouwproces mogelijk. Met BIM wordt een project virtueel gebouwd. Alle wijzigingen en bijbehorende gevolgen worden direct zichtbaar voor alle partijen en informatie-uitwisseling verloopt vlot. Ontwerp, constructies en installaties zijn hierdoor optimaal op elkaar afgestemd. Het eindresultaat zorgt niet voor verrassingen en sluit optimaal aan bij de wensen van de eindgebruikers.

 

Zowel bij het ontwerp als de bouw is gebruik gemaakt van het Lean-concept. Met als gevolg: een snellere doorlooptijd tegen lagere kosten.

 

Healthcare – Case studies

Tergooi Ziekenhuizen

Tergooiziekenhuizen bundelen krachten in nieuwbouw

Tergooiziekenhuis zag zichzelf voor een pittige uitdaging na een fusie. Het samengaan van de ziekenhuizen Hilversum en ziekenhuis Gooi Noord in Blaricum vormde het startsein voor een meerjarig nieuwbouwproject. In het zorgpark komen alle vormen van zorg samen: specialistische ziekenhuiszorg, een revalidatiecentrum, een school voor kinderen met een verstandelijke beperking en zorgwoningen.

 

Royal HaskoningDHV is al jaren betrokken bij het beheer en onderhoud van de bestaande ziekenhuizen. Kennis die goed van pas komt bij de nieuwbouw. Zo adviseren we het ziekenhuis over constructies, keuzes als slopen of verhuizen en het beperken van de overlast tijdens de bouw. Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor de BIM-coördinator die wordt geleverd door Royal HaskoningDHV. De wensen van alle betrokken partijen op één lijn krijgen én houden gedurende het proces. Met maar één doel: een optimale werkomgeving wat resulteert in optimale zorg.

Bernhoven

Comfortabel nieuw streekziekenhuis Bernhoven

Ziekenhuis Bernhoven plaatst de patiënt op een voetstuk; comfort en optimale service hebben de hoogste prioriteit. Het nieuwe streekziekenhuis Bernhoven had dan ook een fors verlanglijstje qua faciliteiten: technische installaties en medische apparatuur van topkwaliteit. Alles voor de patiënt. Royal HaskoningDHV ontwierp de gebouwgebonden installaties en de centrale energievoorziening voor de nieuwbouw; vanaf de planvorming tot en met de bestekfase.

 

Maar wat is de beste techniek om toe te passen in dit ziekenhuis? Om de juiste keuze te kunnen maken, zijn verschillende studies voor Bernhoven verricht. Vervolgens heeft Royal HaskoningDHV vergunningsaanvragen verzorgd en per fase de kosten bepaald. Het budget bleef zo continu bewaakt. Ook in de hierop volgende fasen bood Royal HaskoningDHV het ziekenhuis advies; als lid van de selectiecommissie in de aanbestedingsfase, ontwerper in de bestekfase en als begeleider en technisch adviseur tijdens de uitvoering. Het eindresultaat is een comfortabele ‘healing environment’; een zorgomgeving die kwaliteit biedt aan zowel patiënten als personeel.

 


UMGC

Nieuwe bestralingstherapie voor UMCG

Kanker bestrijden met protonen; een grote wens van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Voor deze effectieve behandelmethode is een nieuw protonencentrum nodig. Royal HaskoningDHV leverde het UMCG een schematisch ontwerp voor de aanbesteding van dit innovatieve centrum. Ook het maken van de finale contractdocumenten voor de installaties en het verzorgen van de bouwvoorbereiding nam Royal HaskoningDHV voor haar rekening.

 

Voor het bestralen van tumoren met protonen is specialistische apparatuur essentieel. De leverancier werd dan ook actief betrokken bij het ontwerp van het centrum, net als de aannemer. Vereiste afmetingen voor apparatuur en gebouwinstallaties konden op deze manier direct vertaald worden naar het Programma van Eisen, het bestek en constructietekeningen. Dit waren niet de enige uitgangspunten voor de architect en constructeur van Royal HaskoningDHV; ook is rekening gehouden met benodigde infrastructurele faciliteiten en wensen van de gebruikers. Het uitwerken van verschillende ontwerpvarianten was de vervolgstap. Een belangrijk basis voor het schatten van de benodigde energiecapaciteit.

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Healing environment voor Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Erasmus Medisch Centrum wil ook op de internationale markt een belangrijke speler zijn en blijven. Vernieuwing is hiervoor essentieel. De ambitie: een innovatief en duurzaam gebouw die het bestaande gebouw vervangt. Met als resultaat een comfortabele, veilige en gezonde omgeving die bijdraagt aan een snel herstel van patiënten. Dit ambitieuze plan is opgedeeld in verschillende fasen. Op deze manier kan het ziekenhuis goed blijven functioneren en ervaren patiënten geen hinder gedurende de nieuwbouw.

 

Royal HaskoningDHV tekende voor het programmamanagement, technische supervisie en het ontwerp en de realisatie van alle technische installaties; van initiatief tot bouw en nazorg. Laboratoria en cleanrooms kunnen niet zonder uitstekende ventilatie, licht en de juiste luchtdruk. Royal HaskoningDHV leverde advies om deze ruimten te voorzien van de laatste technologieën. Zodat het Erasmus Medisch Centrum kan blijven innoveren.

 
 
 

Healthcare – Aalborg

Super-ziekenhuis
in Aalborg in recordtempo ontworpen

Zes ‘super-ziekenhuizen’ voorzien van de meest moderne technologieën. De Deense overheid investeert hier de komende jaren flink in. Het grootste ziekenhuis komt in het noorden van Denemarken; the New Aalborg University Hospital.

 

Het consortium Indigo is verantwoordelijk voor het ontwerp van het universitaire ziekenhuis in Aalborg; een ontwerp dat zowel patiënten, bezoekers als gebruikers maximaal comfort biedt. In het ontwerp is bijvoorbeeld rekening gehouden met de scheiding van verschillende patiëntenstromen en de flexibele en compacte vormgeving maakt het mogelijk om te groeien.

 

Royal HaskoningDHV maakt onderdeel uit van het consortium en is verantwoordelijk voor het constructie- en installatieontwerp en het BIM datamanagement. Eisen van de klant kunnen met BIM eenvoudig worden gekoppeld aan het 3D ontwerp, dat op ieder gewenst moment beschikbaar is voor het ontwerpteam, de klant en andere stakeholders. Erg gunstig voor een snelle besluitvorming. Sterker nog, de tijd die nodig is voor ontwerpfase is hiermee met 20% teruggebracht.

 

Healthcare – back

Royal HaskoningDHV kan u als ervaren technology partner helpen de prijs-
prestatieverhouding van uw ziekenhuisvastgoed te optimaliseren en daarmee uw concurrentiepositie op de zorgmarkt te versterken.

ROYAL HASKONINGDHV
Sander Vorselman
sander.vorselman@rhdhv.com
+31 6 462 83 155

 

Download de brochure (pdf)